top of page

פיתוח הדרכה

icons-16.png

פיתוח הדרכה הוא תחום התומך את תהליכי ההכשרה ופיתוח הכשירות המקצועית של בעלי התפקידים בארגון. זהו תחום המשיק לתחום ניהול הידע, ועיסוקו העיקרי הוא הכשרת העובדים וצוותי העבודה בארגון, לביצוע תפקידם באופן היעיל והאפקטיבי ביותר.


פיתוח הדרכה הוא מקצוע הדורש מומחיות וניסיון רבים, הן בניתוח הידע והמיומנויות הנדרשות מבעלי התפקידים בארגון, הן בפיתוח הכשרות וכלי ההדרכה שיקנו לעובדים את הידע והמיומנויות הללו.

 

תהליך פיתוח ההדרכה  מתייחס לממדים רבים ומגוונים, בכללם:
⦁    ניתוח התפקידים השונים לשם מיון, הכשרה והערכה, הקנייה ופיתוח כשירות של העובד.
⦁    גיבוש תפיסת למידה והדרכה ארגונית המותאמים למאפיינים ולאתגרים הארגוניים.
⦁    פיתוח קורסים, הכשרות, תהליכי למידה דיגיטליים ושיטות הדרכה מגוונות להקניה ופיתוח כשירות מקצועית.
⦁    פיתוח מסלולי קריירה ומסלולי התפתחות מקצועיים בארגון.
⦁    הערכת אפקטיביות של תהליכי למידה.
⦁    הדרכה והכשרה של מדריכים, מנהלי ומפתחי הדרכה בארגון, בתחומי המקצוע השונים. 

 

תהליכי הדרכה ולמידה הם עמוד השדרה הארגוני המאפשר איתור פערי ידע וכשירות נדרשת של העובדים,  תמיכה בהטמעת תהליכי עבודה חדשים, שימור הידע הפנים-אירגוני במהלך החלפת בעלי תפקידים, הטמעת סטנדרטים אחידים בארגון וקיצור תהליך קליטת העובדים בו ועוד.


העיסוק שלנו בפיתוח ההדרכה מקיף את מכלול הנושאים בתחום, מגיבוש תפיסת הדרכה כלל אירגונית ועד להטמעה של מנגנוני למידה ארגוניים.


 

bottom of page