top of page
3.png

טרנספורמציה דיגיטלית

טרנספורמציה דיגיטלית היא תהליך של שינוי, מעבר מתהליכי עבודה המתבססים על עבודה ידנית או מכנית לעבודה המבוססת על כלים דיגיטליים.


מטרת הדיגיטציה מכוונת למתן ערך משמעותי וחווית לקוח טובה יותר, יצירה של תהליכים זורמים המאפשרים ללקוחות הארגון לקבל מענה במגוון הערוצים. יצירה של טרנספורמציה, שינוי מהותי, מחייבת התבוננות וניתוח של תהליכי העבודה הפנים ארגוניים כחלק ממהלך של שינוי כולל, מה שמכונה fully digital. כלומר דיגיטציה מלאה לאורך כל שלבי הפעולה בתוך ומחוץ לארגון.


בנייה של אסטרטגיה דיגיטלית לארגון חייבת לקחת בחשבון את מאפייני המוצרים והשירותים, מאפייני קהל היעד, ניתוח תהליכים עסקיים, טכנולוגיות קיימות ונדרשות, האוריינות הדיגיטלית של העובדים והתרבות הארגונית.  הצלחתו של מהלך השינוי תלויה ביכולת לייצר אסטרטגיה הלוקחת בחשבון את המצב הרצוי והמצוי בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל ובנייה תכנית אופרטיבית למימושה. 


טרנספורמציה דיגיטלית אינה שייכת רק לעולם העסקים, ישנם ארגונים חברתיים רבים, רשויות מקומיות, משרדי הממשלה הרואים בדיגיטציה הזדמנות גדולה להשיג את המטרות הארגוניות ולייצר חדשנות הן בשירותים והן בתהליכים.  

bottom of page