top of page
logos-265_new.png

הלקוח:  משרד הפנים    טרנספורמציה דיגיטלית

בשנתיים האחרונות אנו מובילים את אסטרטגיית ההפעלה של המיזם להרחבה והנגשה של שירותים דיגיטליים לתושבי הרשויות המקומיות ולצמצם פערים בין הרשויות המקומיות באמצעות טרנספורמציה דיגיטלית. אנו שותפים בניהול הפרויקט מיומו הראשון יחד עם משרד הפנים (מפעם עמק יזרעאל) והמשרד לשוויון חברתי- המטה לישראל דיגיטלית. 


במסגרת המיזם  פותח  ידע מקצועי ייחודי בתחומי הטרנספורמציה הדיגיטלית בשלטון המקומי וערים חכמות, פותחו פלטפורמות דיגיטליות לשיתוף בידע בין הרשויות- אתר אינטרנט וקהילת ידע של בעלי תפקידים המובילים דיגיטציה ברשויות שיחד פועלת לפתח ידע, לשתף וללמוד לקידום השירות לתושבי מדינת ישראל ברמת מעורבות יוצאת דופן.  בנוסף נבנה מנגנון לשיתוף בידע ולמידת עמיתים פרונטלית במסגרת של ועדות מקצועיות וניתנות הכשרות מקצועיות לבעלי התפקידים. 

bottom of page