top of page
לוגו גוינט.png

הלקוח:  ג'וינט ישראל    ניהול ידע בארגון

ליווינו את ג'וינט ישראל במגוון תהליכי ניהול ידע, חלקם מבוססי טכנולוגיה וחלקם עוסקים במתודולוגיות עבודה ותרבות ארגונית, בכללם:


אסטרטגיה ומדיניות ארגונית לתחום ניהול הידע- איתור צורכי ידע ובניית תכנית אסטרטגית לכלל הג'וינט ולאגפים השונים. במסגרת התוכנית האסטרטגית הוגדרה מדיניות ארגונית לניהול הידע וכתיבת נהלי עבודה תומכים.


פתרונות לניהול הידע- אנו מלווים את  תוכנית "מרכזי מידע בחברה הערבית" במחלקת ישראל מעבר למגבלות (מסד נכויות לשעבר) בתהליך איסוף פרקטיקות מיטביות וידע סמוי בהפעלת מרכזי מיצוי זכויות במגזר הערבי ובניית תפיסת הפעלה שתאפשר שכפול של המרכזים ברחבי הארץ. כמו כן, עסקנו באפיון וליווי תהליכי פיתוח של פורטל ארגוני וסביבות עבודה אגפיות ומקצועיות במחלקות- אשל, מכון ברוקדייל, תבת ובמחלקה הרוסית fsu . הליווי כלל חניכה של מנהלת הידע והכשרה של מובילי תחום ניהול הידע בתחומים השונים, בניית תכנית הטמעה ומימושה.


בנוסף, אפיון אתר האינטרנט של הג'וינט העולמי לציון 100 שנים לפעילות הארגון.


הכשרת בעלי תפקידים לשיפור מיומנויות איתור מידע ברשת- ההכשרה נועדה לפתח ולקדם מיומנות של עובדים בחיפוש מידע, איסוף ועיבוד מידע מקצועי בתחומי תעסוקה, עסקים חברתיים ועוד וכתיבת סקירות מקצועיות.  

bottom of page