top of page
מנהיגות אזרחית.png

הלקוח:  מנהיגות אזרחית  ניהול ידע בארגון

מנהיגות אזרחית הוא ארגון הגג של כל ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל. מאז שנת 1986 עוסקים סוגיות המשפיעות על הפעילות של כל ארגוני החברה האזרחית, מתוך ראייה כוללת, המבקשת להקל את פעולתן של כל העמותות כולן, ולסייע להן בכל מה שמלווה את הפעילות העיקרית שלהן. מנהיגות אזרחית הינו ארגון ממלכתי א–פוליטי, וחברים בו מאות עמותות ומלכ"רים מכל רחבי הארץ וממגוון רחב של תחומי עיסוק ותוכן.


הארגון אוצר מידע מקצועי רב שנצבר לאורך שנים ועיקר הפעילות שלנו היתה לסייע לו לארגן ולהנגיש את המידע לעמותות בישראל בצורה המיטבית. ליווינו את הארגון באפיון מערכת ויקימדיה המהווה מאגר מידע מרכזי, אפיון אתר האינטרנט ועוד. 

bottom of page