top of page
תעש.jpg

הלקוח:  תעשייה אווירית   פיתוח הדרכה

מפעל מהות בתעשייה האווירית הוא הגוף המוביל את הכשירות המקצועית והלמידה הארגונית. במהלך השנים הדרכנו מספר קורסים בכללם קורס בנושא ניהול חדשנות, ניהול ידע, מידענות עסקית. וכן קיימנו תהליך להכשרת מנחים מקצועיים לשימור ידע של פורשים מומחים, בדגש על תיעוד ידע סמוי,  כחלק מההיערכות לתהליכי פרישה ויצירת רציפות תפקודית.

bottom of page