top of page
לוגו נלה.jpg

הלקוח:  NALA    ניהול ידע בארגון

עמותה בינלאומית הפועלת להכחדה של מחלות טרופיות השכיחות בעיקר באוכלוסיות שיש בהם עוני והעדר נגישות למים זורמים וסניטציה. העמותה פועלת במגוון של מדינות ביבשת אפריקה כזרוע של הממשל המקומי.
במהלך שנתיים עבדנו עם העמותה באתיופיה במטרה לאסוף פרקטיקות מיטביות שנוצרו בשטח ולפתח ידע ייחודי להתמודדות עם מגוון מחלות טרופיות השכיחות בקרב מרבית מהאוכלוסייה במדינה.  פותח מודל עבודה ייחודי שתועד והופץ בתשע שפות מקומיות המיועד למימוש והטעמה ברשויות המקומיות (Woreda). האתגר המרכזי היה ביצירת תהליכים בין משרדיים (משרד החינוך, הבריאות) ברמה המקומית ואינטגרציה של ידע ומשאבים לפתרון הבעיה. במקומות בהם פעל המודל היתה ירידה של מעל 80% בתחלואה המקומית הודות למודל הייחודי שנוצר מהשטח וכוון אל יכולות השטח והליווי המקצועי של הצוותים של NALA. 

bottom of page