top of page
icons-15.png

עיר שטוב לחיות בה

פיתוח הדרכה 

 

הוא תחום התומך את תהליכי ההכשרה ופיתוח הכשירות המקצועית של בעלי התפקידים בארגון. זהו תחום המשיק לתחום ניהול הידע, ועיסוקו העיקרי הוא הכשרת העובדים וצוותי העבודה בארגון או בעסק שלכם, לביצוע תפקידם באופן היעיל והאפקטיבי ביותר.

 

פיתוח הדרכה הוא מקצוע הדורש מומחיות ונסיון רבים, הן בניתוח הידע והמיומנויות הנדרשות מבעלי התפקידים באירגון, הן בפיתוח הכשרות וכלי ההדרכה שיקנו לעובדים את הידע והמיומנויות הללו, וכולל בתוכו את המרכיבים הבאים:

 

> ניתוח התפקידים השונים לשם מיון, הכשרה והערכה של העובד.

> פיתוח קורסים, הכשרות, ושיטות הדרכה נוספות, שתכליתן הקנייה ושיפור המיומנויות והיכולות הדרושות לתפקיד.

> פיתוח מסלולי קריירה ומסלולי התפתחות מקצועיים בארגון.

> פיתוח תוכניות הערכה לעובדים ולתכניות הכשרה.

> הדרכה והכשרה של מדריכים, מנהלי ומפתחי הדרכה בארגון, בתחומי המקצוע השונים. 

 

 

 

פיתוח הדרכה – מה אני מרוויח מזה?

 

היתרונות הטמונים בתהליכי פיתוח הדרכה ברורים לכל: ממדידת ובדיקת הרמה המקצועית של העובדים והתמקצעות מתמדת שלהם, דרך תמיכה בהטמעת תהליכי עבודה חדשים ושימור הידע הפנים-אירגוני במהלך החלפת בעלי תפקידים, ועד להטמעת סטנדרטים אחידים באירגון וקיצור תהליך קליטת העובדים בו.

 

 

 

פיתוח הדרכה בהתאמה מלאה 

שירותי פיתוח ההדרכה שלנו מקיפים את מכלול הנושאים בתחום: מגיבוש תפיסת הדרכה כלל-אירגונית, ועד לכתיבת יחידות לימוד, מצגות, לומדות וכדומה.

אנו מתמחים ביישום מערכות ממוחשבות לניהול למידה LMS (Learning Management System), תוך יישום אפקטיבי של המערכת, בהתאם לעולם התוכן ומאפייני ההדרכה של האירגון או העסק.

bottom of page