top of page
לוגו איזי שפירא.png

הלקוח:  בית איזי שפירא    טרנספורמציה דיגיטלית

אנו מלווים  את בית איזי שפירא למן היום הראשון בו הוחלט בהנהלה להקים את תחום ניהול הידע בארגון.

מתוך הצורך הארגוני הוגדרו המטרות, התפקידים, מבנה והתהליכים הארגוניים אשר יאפשרו ניהול מיטבי של המידע והידע הרב הקיים בארגון.

אחד מתהליכי הליבה בהם התמקדנו היה בניית מודל ארגוני לתהליכי פיתוח ידע מקצועי חדש והנגשתו בעמותה. בבסיס התהליך עמדה תפיסה ארגונית המעודדת עובדים ליזום ולחדש. הוקם מנגנון ארגוני לבחינת הצעות חדשניות בתחומי המחקר והשירותים אשר כלל עידוד ותגמול עובדים. בנוסף, הוטמע מנגנון לאיסוף Best Practices  מתוך ההבנה שהארגון והעובדים בו הינם מומחים בתחומם ולכן ישנה חשיבות רבה להפוך את הידע הסמוי של הפרט לנכס ארגוני אותו ניתן ללמד, להפיץ ולעשות בו שימוש חוזר. נבנו כלים לאיתור פרקטיקות מיטביות אשר מתפתחות ביחידות השונות, זיהוי שלהן וליווי של "בעל הידע" בתהליך ההמשגה והתיעוד של שיטות העבודה, ארגון ועיבוד המידע לכדי תוצרים (חוברות הדרכה, סרטונים, מודלים וכד') והפצתם לבעלי עניין. 
תהליך פיתוח הידע נועד  לטפח תרבות ארגונית של למידה ועידוד קריאה של מידע מקצועי מהארץ והעולם . שולבו מתנדבים כ"מלווי קריאה" לעידוד קריאת מאמרים מקצועיים, הקמה מחודשת של "מועדון קריאה" ועוד.

bottom of page