top of page
logos-for-siteshalva.png

הלקוח:  שלווה    ניהול ידע בארגון

הובלת תהליך אסטרטגי נרחב לאפיון צורכי הידע ובניית תכנית אסטרטגית ואופרטיבית לניהול הידע. התוכנית שמה דגש על איתור ותיעוד של פרקטיקות מיטביות במטרה להעניק לאנשים עם מוגבלויות טיפול ברמה הטובה ביותר. ליווי תהליך הקמת מערכת CRM לניהול מידע במטרה להפוך את הידע הקיים בעמותה, הגלוי והסמוי, למידע נגיש המאפשר למגוון בעלי תפקידים לבצע את המשימות בהתאם לסטנדרטים שנבנו בעמותה לאורך השנים. 

bottom of page