top of page
holon_logo_rgb2.jpg

הלקוח:  עיריית חולון    ניהול ידע בארגון

הקמת אתר שירותים עירוני שמטרתו ריכוז והנגשת המידע לתושב. האתר עתיד לרכז בשלב ראשון את מכלול השירותים הקיימים עבור אוכלוסיית הילדים והנוער ועבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. התהליך כלל איסוף מידע ממגוון רחב של גורמים שונים בעירייה ומחוצה לה, יצירת סטנדרטיזציה למבנה פריט מידע והנגשה שלהם לפי מיקום ותחומי עניין. 

bottom of page