top of page
logos-for-sitekatif.png

הלקוח:  תעסוקטיף    ניהול ידע בארגון

ביצוע תהליך תיעוד ולמידה של שיטות הפעולה ששימשו את העמותה לסיוע בתחומי התעסוקה לאנשי גוש קטיף וצפון השומרון בתקופה שלאחר ההתנתקות לצורך שימוש חוזר בלקחים ותובנות. התהליך התבסס על איסוף פרקטיקות מיטביות, איתור ידע סמוי והפיכתו למידע גלוי ונגיש וכתיבת מסמך מקיף המתעד את המורשת הארגונית לצד דיון מעמיק בסוגיות מקצועיות.

bottom of page