top of page

הלקוח:  מנהל חינוך עיריית ירושלים    ניהול ידע בארגון

אנו מלווים את מנהל החינוך במגוון תהליכים לניהול ידע- טיוב תהליכי ניהול מסמכים, הקמת מערכת BI המרכזת את תהליכי העבודה והממשקים של מערכות המידע לצורך שיפור תהליכי קבלת החלטות, הבנייה של תהליכי ההיערכות לפתיחת שנת לימודים בכלל התחומים (בינוי, תכניות חינוכיות וכד') ובכלל המגזרים בעיר.

bottom of page