top of page
אשכול רשויות השרון.jpg

הלקוח:  אשכול רשויות השרון 

בניית תוכנית לאסטרטגיה דיגיטלית של האשכול ברמה הפנים ארגונית ובהסתכלות כלל אזורית. בניית תוכניות עבודה אופרטיביות להקמת יכולות טכנולוגיות ותמיכה בשאר תחומי הפעילות של האשכול באמצעות דיגיטציה. בניית מודל מיטבי למנמ"ריה אזורית שתספק מגוון שירותים לרשויות האשכול שאין להן מנהל מערכות מידע. 

bottom of page