top of page
שותפויות רוטשילד.png

הלקוח:  שותפויות רוטשילד

אפיון למערכת CRM לניהול כלל משתתפי התוכניות של העמותה ובוגריה. מערכת שתאפשר סטנדרטיזציה, תהליכי בקרה והערה וכן תתמוך בתהליכי קבלת החלטות מבוססות נתונים.

bottom of page