top of page
ראשית קהילות מחנכות.png

הלקוח:  קרן ליאון

איסוף ומשגה של פרקטיקות מיטביות לבניית מודל להפעלת קהילות מחנכות. איסוף מידע - עבודת מידענות לאיסוף מידע מגוון אודות מקצוע מחנכת הכיתה בארץ ובעולם והנגשתו לצורך למידה והפצת ידע מקצועי.

bottom of page