top of page

מיקום: רשות שדות התעופה

הקניית מיומנויות להתמצאות במרחב הדיגיטלי והיכרות עם כלים דיגיטליים המאפשרים ניהול ידע ונוכחות במרחב הדיגיטלי

bottom of page