top of page

הלקוח:  חיל החינוך והנוער    פיתוח הדרכה

פיתוח של מגוון קורסים דיגיטליים בתחומי החינוך והאתיקה בצה"ל כחלק מהקמת קמפוס דיגיטלי צה"לי.

bottom of page