top of page

הלקוח:  משרד הפנים    קהילות ידע

הקמת קהילה מקצועית של מובילי ניהול ידע באשכולות האזוריים ובניית תכנית עבודה אופרטיבית לשיתוף בידע בין האשכולות. 

bottom of page