top of page
logos-for-siteworking-together.png

הלקוח:  עובדים יחד ניהול ידע בארגון

יוזמת עובדים ביחד הינה תוצר של השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה, אשר כלל את נציגי שלושת המגזרים. היוזמה הינה מיזם משותף של הפילנתרופיה ושל משרד העבודה והרווחה. מטרת היוזמה הינה שילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית, הכוללת אופק קידום מקצועי, וכן גיבוש הפרקטיקות המיטביות להתערבות עם צעירים בפריפריה להשגת מטרה זו. 


במסגרת היוזמה ביצענו תהליך מקיף של איתור פרקטיקות מיטביות שהתפתחו במהלך היוזמה בשטח, זיהוי והמשגה של ידע סמוי לכדי תורת עבודה מעשית הניתנת להפצה ושימוש חוזר. הפרויקט כלל ניתוח חומרים כתובים, ראיונות אישיים וקבוצות מיקוד לצד עבודה עם צוות מחקר והערכה. תוצרי התיעוד נועדו לשרת את משרד העבודה והרווחה, זרוע העבודה וכן גופים פילנתרופיים וארגוני מגזר שלישי. 

bottom of page