top of page
logos_altshuler.jpg

הלקוח:  אלטשולר שחם ניהול ידע בארגון

בית השקעות המאגד בתוכו קבוצת חברות בתחום הפיננסיים הוקם בשנת 1990. 


עבדנו עם בית ההשקעות במחלקת בקרת מסחר והלבנת הון לאיסוף ידע סמוי ופרקטיקות עבודה והפיכתם למידע גלוי הנתמך במערכות טכנולוגיות. מטרת הפרויקט הייתה להפחית תלות בבעלי תפקידים בודדים המבצעים פעולות ליבה קריטיות ולאפשר גיבוי של עובדים בפעולות מקצועיות. מופו עשרות תהליכי עבודה שגרתיים ותהליכים אלו נבנו במערכות הטכנולוגיות כתהליכים אוטומטיים או חצי אוטומטיים שסייעו לעובדים לעבוד על בסיס סטנדרט אחיד. סביב כל תהליך הוקם גרעין מידע המתחיל ברגולציה של הממונה על שוק ההון, דרך נהלי עבודה פנים ארגוניים ועד לתרשימי התהליכים והפעולות האופרטיביות שהעובדים נדרשים לבצע. 

bottom of page