main-pic3.jpg

מיקום:  און ליין

הכשרה בת שישה מפגשים של כ- 30 מובילי ידע שתפקידם שימור ידע של מומחים ופורשים באחת מהתעשייות הביטחוניות. ההכשרה עוסקת במיפוי הידע שנמצא בליבת העשייה של המומחה, איתור, חילוץ והמשגה שלו וכן בפיתוח מנגנונים להפצת הידע והגברת הנגישות של הידע בארגון.

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png